State Examination Board - Gandhinagar


Government of Gujarat

સૂચના - જિલ્લા પંચાયત હસ્તકની તેમજ નગરપાલિકા હસ્તકની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓના શિક્ષકો કે આચાર્યો તેમજ શિક્ષણ વિભાગ સિવાયના વિભાગો દ્વારા ચાલતી શાળાઓના શિક્ષકોને આ પરીક્ષા લાગુ પડતી નથી.

ખાતાકીય પરીક્ષા વર્ગ-૩

PERSONAL INFORMATION OF THE CANDIDATE

5. નિમણુંકની તારીખ :

હા
ના
હા
ના
પ્રશ્નપત્રનું નામ: પરીક્ષાનું માસ/ વર્ષ મેળવેલ ગુણ
+ Add
હા
ના
હા
ના
હા
ના
હા
ના
હા
ના